Kwalifikacja wojskowa 2022 w Szczecinie. Kogo dotyczy? Kiedy będzie? Gdzie się zgłaszać?

i

Autor: minnamoira / CC0 / pixabay.com Kwalifikacja wojskowa 2022 w Szczecinie. Kogo dotyczy? Kiedy będzie? Gdzie się zgłaszać?

Kwalifikacja wojskowa 2022 w Szczecinie. Kogo dotyczy? Gdzie się zgłaszać?

2022-04-04 13:26

4 kwietnia na terenie całego kraju, również w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa 2022? Jak wygląda? Gdzie należy się zgłaszać? Sprawdźcie szczegóły!

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:

 • ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej;
 • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP;
 • założeniu i aktualizacji ewidencji wojskowej;
 • wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja wojskowa 2022, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA i MON, rozpoczęłą się 4 kwietnia i potrwa do 8 lipca 2022 r. Na terenie całej Polski procedurą zostanie objętych około 260 tysięcy osób.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w roku 2003 (19-letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 2001 – 2002, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą wzywane również kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

Kwalifikacja wojskowa 2022 w Szczecinie

Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Firlika 19 w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

 • Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „M” oraz „O” – „P”, – w terminie od 04 kwietnia do 07 czerwca 2022 r.;
 • Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „N” oraz „R – „Ż” – w terminie od 04 kwietnia do 12 maja 2022 r.

Przed komisjami w Szczecinie stanie około 2050 mężczyzn.

Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2021/2022 kończą naukę w:

 • publicznych i niepublicznych uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku: analityka medyczna, biotechnologia, ratownictwo medyczne, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria i psychologia;
 • szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii, technik medyczny, laborant, diagnosta laboratoryjny;
 • są studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Czytaj też: Szaleniec w żółtej betoniarce siał grozę na ulicach Szczecina. Nagranie przeraża!

Komisja lekarska - kategorie zdolności do służby wojskowej

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

 • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
 • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
 • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe i wynika z art. 26 ustawy.

Powiatowa komisja lekarska wyda każdej osobie pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalając jedną z kategorii zdolności. Osoba niezadowolona z orzeczenia może wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia (lub skutecznego jego doręczenia). W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (na piśmie), a z chwilą złożenia takich oświadczeń przez wszystkie strony, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne. Strony, składając takie oświadczenia, zrzekają się również prawa do wniesienia skargi do sądu – art. 13 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę do osobistego stawienia się w siedzibie komisji, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

Czytaj też: Nie pojeździł po ulicach Szczecina nawet miesiąca! Tak ktoś potraktował rower miejski

Kwalifikacja wojskowa 2022 - jakie dokumenty trzeba przynieść na komisję?

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

Zmiana terminu kwalifikacji wojskowej

Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1998 - 2003, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane w obwieszczeniach Wojewody Zachodniopomorskiego, rozplakatowanych 21 marca 2022 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Co grozi za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Czytaj też: Rusłan sprzedaje rower i jedzie na Ukrainę. "Muszę walczyć!" [WIDEO]

Kto jest ważniejszy w wojsku? Sprawdź, czy odróżniasz kaprala od sierżanta

Pytanie 1 z 10
Jak się nazywa najniższy stopień w wojskach lądowych?
Sprzedaje rower, żeby wrócić na Ukrainę. Ruslan będzie bronił swojej ojczyzny