Kwalifikacja wojskowa w Szczecinie

i

Autor: minnamoira / CC0 / pixabay.com Kwalifikacja wojskowa w Szczecinie

Ważne informacje

Kwalifikacja wojskowa 2023 w Szczecinie. Kogo dotyczy? Gdzie się zgłaszać?

2023-04-05 10:11

Na terenie całego kraju, a co za tym idzie, również w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim wkrótce rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa 2023? Jak wygląda? Gdzie należy się zgłaszać? Sprawdźcie szczegóły!

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:

 • ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej;
 • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP;
 • założeniu i aktualizacji ewidencji wojskowej;
 • wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

Kwalifikacja wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023., poz. 333), w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2004 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także osoby, które w latach 2021 i 2022:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023 w Szczecinie

Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Teofila Firlika 19 w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

 • Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „M” oraz „O” – „P”, – w terminie od 17 kwietnia do 23 czerwca 2023 r.;
 • Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „N” oraz „R – „Ż” – w terminie od 17 kwietnia do 25 maja 2023 r.

Przed w/w komisjami stanie około 2000 mężczyzn.

Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach:

 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • lekarskim,
 • lekarsko – dentystycznym,
 • pielęgniarstwo,
 • weterynaria

oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwo medyczne, lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Ponadto do kwalifikacji mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023 - jakie dokumenty trzeba przynieść na komisję?

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

Zmiana terminu kwalifikacji wojskowej

Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1999 - 2004, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostały podane w obwieszczeniach Wojewody Zachodniopomorskiego, rozplakatowanych 31 marca 2023 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Co grozi za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 59 ust. 8 o ustawy o obronie Ojczyzny.

Czy dostałbyś się do wojska? Sprawdź się w naszym QUIZIE!

Pytanie 1 z 9
Czy w Polsce istnieje obowiązkowy pobór do wojska?
Budzisz o mobilizacji: "To, że ktoś przeszedł służbę wojskową kilka lat temu nie znaczy, że natychmiast stanie się żołnierzem" [Raport Złotorowicza]
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany